OmniTax

Usługi

Proponuję Państwu pomoc w zakresie profilaktyki i optymalizacji podatkowej:

- przeprowadzenie przeglądu podatkowego - podczas przeglądu identyfikowane są kwestie obarczone ryzykiem oraz kwestie będące potencjalnym polem do optymalizacji. Rezultatem przeglądu jest identyfikacja oraz określenie wielkości ryzyka, jak również rekomendacje, co do jego zredukowania. Jeśli chodzi natomiast o optymalizację, wskazane zostaną warunki, które muszą być spełnione, aby dokonać optymalizacji, jak również przedstawiony zostanie szczegółowo tok postępowania prowadzący do faktycznego zrealizowania możliwości optymalizacji.

- przygotowanie wniosku o wydanie indywidualnej interpretacji podatkowej w trybie artykułu 14b ustawy ordynacja podatkowa. Jeżeli Państwa przedsiębiorstwo dokonuje czynności, która ze względu na swą powtarzalność, bądź ze względu na znaczną jednorazową wartość jest istotna pod kątem jej podatkowego potraktowania - wygodnym i skutecznym narzędziem do minimalizacji ryzyka podatkowego jest wystąpienie do Ministra Finansów o wydanie indywidualnej interpretacji.

- przygotowanie opinii z zakresu stosowania prawa podatkowego - proponuję również przeanalizowanie pod kątem przepisów podatkowych oraz sformułowanie opinii w odniesieniu praktycznie do każdego stanu faktycznego przedstawionego przez Państwa. Opinia zawiera opis stanu faktycznego oraz konsekwencje podatkowe w zakresie podatków objętych zakresem zlecenia.

Ponadto oferuję reprezentowanie bądź pomoc w występowaniu jako strona we wszelkich postępowaniach w sprawach podatkowych: z zakresu stosowania prawa podatkowego, wniosków o stwierdzenie nadpłaty, postępowaniach odwoławczych, postępowaniach kontrolnych, postępowaniach przed sądem administracyjnym w zakresie sądowej kontroli decyzji administracyjnych, itp.